MUSIC

**** COMMODORE KNOWER 64 BASIC v2 *****
64k RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREE
READY.
LOAD “*”,8,1

 

SEARCHING FOR *
LOADING
READY.

LET GOMarch 23, 2013

THINK THOUGHTSMarch 23, 2011

LOUIS COLE AND GENEVIEVE ARTADI

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *